תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר של שירי אוסטרובסקי יועצת שינה לתינוקות

גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של שירי אוסטרובסקי יועצת שינה לתינוקות (להלן "היועצת"/"הבעלים")  www.shiri-sleep.co.ilו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ו/או לאפליקציה סלולרית בעלת אותו שם או שם דומה (ככל שתהיה) (להלן: "האתר"). תנאי השימוש הינם הסכם חוקי ומחייב ("ההסכם") בינך לבין הבעלים והמפעיל  של האתר או כל אדם או גוף הקשורים אליהם או באים מטעמם ("הבעלים"). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש באתר, הכולל או שעשוי לכלול, בין היתר, תמונות, סרטונים, מנועי חיפוש באתר, מאמרים, תוכן כתוב, תגובות, פניות, הודעות, שיחוח (צ'אט), בלוגים, איורים, חנות מקוונת, מוצרים, קבצי אודיו, פורום, הפניות מהאתר ואליו וכל מידע אחר הקיים או שיהיה קיים באתר בכל עת, והתכנה/תכנות התומכות באלה ("המידע").

תקציר

להלן תקציר תנאי השימוש הנועד לנוחותך. הנוסח המחייב הוא של תנאי השימוש המלאים.

אתה מסכים לתנאי השימוש ואם לא – אינך מורשה לגלוש באתר. התנאים משתנים מעת לעת ועליך להתעדכן באתר. על השימוש באתר חלים גם תנאי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

האתר לא יהיה אחראי לכל תקלה באתר, במידע, בתכנה, השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה או השמטה.

האתר עשוי לכלול, מאמרים, חוות דעת, דוגמאות ולקוחות, פרסומות, הפניות, איזכורים וקישורים לאתרים אחרים (תוכן צד ג'). האתר אינו בודק את תוכן צד ג', את אמיתותו, דיוקו, קיומו, התאמתו לאתר או לך, אינו ממליץ עליו או נותן עליו חסות ואינו אחראי לו. כל הסתמכות שלך על תוכן צד ג' וכל התקשרות שלך עם צד ג' היא באחריותך הבלעדית ולא תהיה לך כל טענה על הסתמכות או התקשרות כאמור כלפי האתר.

האתר הינו אתר תדמיתי של יועצה השינה שירי אוסטרובסקי ומספק מידע אודות בעיות שינה ושירותיה. האתר גם מציע שירותים אלה ומוצרים.  עליך לעשות שימוש באתר למטרות הקבועות בו בלבד. אסור לפנות למפרסם באתר שלא למרות הפרסום, אסור להציג תכנים באתר שלא למטרות המותרות בו, אסור להציג תכנים מן האתר באופן המשנה אותם בכל דרך שהיא. אסור לאסוף מידע מן האתר בכל דרך טכנולוגית.

ידוע לך שברשת עשויים להיות אתרים שהגישה אליהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד ואתה אחראי  לפקח על כך ולא תהיה לך טענה בקשר לכך, כלפי האתר.

כל המידע באתר הוא קניין רוחני של הבעלים או של צד שלישי. אתה מתחייב לא לעשות כל שימוש בתוכן באתר, למעט לצורך המטרות המפורטות בו, ללא הסכמה מראש ובכתב.

ניתן לך רישיון אישי מוגבל בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר ובמידע בו, לשימושך ולמטרות המפורטות כאן. אתה רשאי להוריד לשמור או להדפיס עותקים בודדים של התוכן באתר לשימושך בלבד, אך אין בכך כדי לתת לך זכויות כלשהן במידע שבאתר. אסור להשתמש בתכניות או רובוטים או חומרה כדי לאסוף חומר מן האתר, להעתיק או לשמור חומר כאמור.

הבעלים יכול לשנות את האתר או להפסיק פעילותו, לחסום חלקים ממנו, ולהתנותם בתשלום.  הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים הרשאת כל משתמש באתר, מבלי שישא באחריות כלפיך בשל כך. תנאי השימוש כאן ימשיכו לחול עליך גם לאחר סיום הרשאותיך באתר. הבעלים עשוי לשנות את המחירים למוצרים או לשירותים באתר, על פי שיקול דעתו, ואתה תחויב בהם, אלא אם הזמנת מוצר או שירות לפני השינוי. אין אפשרות להחזרת מוצרים המוזמנים באתר אלא על פי חוק בלבד.

הבעלים אינו מתחייב כי האתר יפעל באופן תקין ורציף ויתכנו הפרעות שגיאות וכיו"ב. הבעלים אינו מתחייב כי האתר ומערכות המחשב שלו יהיו מוגנים מפני פריצות וחדירות של גורמים עויינים.

כל המידע המופיע באתר והעשוי להופיע בעתיד, ניתן "כמות שהוא" (AS IS) וניתן כהמלצה בלבד. השיטות בהן נוקט האתר, כמו גם נוגה וידר וסטודיו אפגרייד הן שיטות אשר הוכיחו את עצמן במהלך השנים. עם זאת מובהר כי אין באמור באתר זה משום התחייבות הבעלים לתוצאות או לזמנים.

הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

אתה מתחייב לשפות את הבעלים וכל מי מטעמו, בגין כל נזק או הפסד, שייגרמו להם בגין כל טענה הנובעת מהפרת תנאי השימוש על ידך.

לאתר זכות לשנות מחירי המוצרים באתר. אתה פועל בשם עצמך או ברשות של אחר. שירותים בתשלום ניתנים לך רק אם בידך כרטיס אשראי מוכר בישראל בתוקף שלך או של מי שהרשה לך לעשות בו שימוש, ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים ולעמוד בתנאי השימוש. לאתר זכות לבטל שירות זה או אחר ללא נימוק. התשלום מבוצע באמצעות אתר סליקה חיצוני והאחריות לפעילותו חלה על מפעילי אותו האתר, והשימוש בו כפוף לתקנון אותו אתר. הזמנות מוצרים, דמי מישלוח ביטולי המוצרים ודמי ביטול, יעשו על פי המפורט בתקנון.

האתר מתנהל  מישראל, ואין התחייבות כי יפעל מחוץ לישראל. אתה מחוייב לחוקי המדינה בה אתה נמצא. על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט בגין תנאי שימוש אלה תהיה בבתי המשפט בתל אביב – יפו.

אם תנאי מתנאי שימוש אלה ייפסל על ידי בית משפט, שאר התנאים יישארו בתוקפם. התיישנות מפורטת בתקנון המלא. מחדל של האתר לממש זכות על פי תנאי שימוש אלה אינו  מהווה ויתור או הסכמה לכל הפרה עוקבת או אחרת.

כללי

בשימושך באתר הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, העדכניים למועד השימוש, כי הנך מסכים לתנאים, ומתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם וכי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים כאן מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ"ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר.

באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכונו  ב"הסכם" זה.

בשימושך באתר אתה מביע הסכמתך לשימוש במידע פרטי אודותיך על ידי הבעלים,  באופן המפורט במדיניות הפרטיות המפורסמת ב:
https://www.shiri-sleep.co.il/tou/

אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי בכדי להתעדכן. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף. האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

המידע באתר

המידע המופיע באתר והעשוי להופיע בעתיד, ניתן "כמות שהוא" (AS IS) וניתן כהמלצה בלבד. השיטות בהן נוקט האתר, כמו גם היועצת  הן שיטות אשר הוכיחו את עצמן במהלך השנים. עם זאת מובהר בזאת כי לא כל שיטה מתאימה לכל אחד, כי הקניית הרגלי שינה וכיו"ב דורשת מאמץ במישורים רבים מצד ההורים והמשפחה התומכת, ואין באמור באתר זה משום התחייבות הבעלים לתוצאות בשל כל שיטה או כל שירות אשר ניתן באתר ו/או על ידי הבעלים.

הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין באפשרות הבעלים להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים בקשר עם המידע.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שיווצר למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במידע, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, מפרסם באתר או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן האתר, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

תוכן מטעם צד ג'

האתר כולל בתוכו או יכלול בתוכו בעתיד: פרסומות של צדדים שלישיים, מוצרים ו/או שירותים בתחומים שונים ו/או מאמרים וחוות דעת אישיות ומקצועיות של אנשים שונים בתחומים בהם עוסק האתר ו/או ציטוטים של צדדים שלישיים ו/או אתרים אחרים בנושאים שונים בהם עוסק האתר ו/או תגובות גולשים, בלוגים, תכתובות בין גולשים באתר ו/או הבעות דעה אישיות של גולשים באתר. כל האמור בפסקה זו לעיל יקרא "תוכן צד שלישי" שהוא פרטי, שפרסומו מהווה פגיעה בפרטיות, שהוא מוגן על ידי קניין רוחני, בין אם הוא מסומן כאחד מאלה ובין אם לאו, או ששימוש בו אסור או מוגבל מסיבות אחרות.

מובהר בזאת כי כל תוכן צד שלישי המוצג באתר נמסר למערכת האתר ע"י צדדים שלישיים, הנם באחריות הבלעדית של מוסרם והבעלים אינו אחראי לאותו תוכן צד שלישי לרבות לאמיתותו נכונותו ו/או דיוקו, להיותו מפר חובות על פי דין, לרבות לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים אשר הוא מציע. אין בהופעת בעל מקצוע ו/או חברה באתר ו/או בפרסומת המופיעה באתר ו/או חוות דעתו ו/או ציטוט של אדם באתר משום חסות ו/או המלצה מטעם האתר לאותו אדם, איש מקצוע, או חברה ו/או תמיכה של האתר במעשיו ו/או דבריו.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ו/או פורטלים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
מובהר בזאת כי בין האתר או הבעלים לבין אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים  אלו. אין לפרש קישורים לפורטלי ו/או אתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר או הבעלים לאותם הפורטלים או האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעיליהם למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהמידע באתר או האתר המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר או האתר המקושר, ואין החברה או מי מטעמה אחראים לטיב הקישור או לרלוונטיות שלו לאתר.

אין הבעלים, עובדיו, סוכניו או מי מטעמם אחראים לתוכן החומר הנמצא בפורטלי/אתרי צד ג' וגלישתך בו כפופה לתנאי השימוש של הפורטל או האתר המקושר ועל אחריותך בלבד.

הסתמכותך או הסתמכות כל צד ג שהוא, על  תוכן צד שלישי כאמור, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או פורטלים אליהם קיים קישור או פרסומת מן האתר, והתקשרותך עם כל צד שלישי כאמור, נעשים על פי שיקול  דעתך  ועל אחריותך הבלעדית. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

הוראות מפרקים אחרים בתקנון, יחולו גם על תוכן צד שלישי בפרק זה.

השימוש באתר

הנך מתחייב לעשות באתר שימוש למטרות הקבועות בו בלבד. כל שימוש באתר למטרות אחרות, כל שימוש באתר בניגוד למפורט באתר ו/או בהסכם זה לרבות אך לא רק, כל פניה לאתר לקבלת מידע שלא למטרת קבלת שירות בתחום מיתוג לעסקים, תהווה הפרה של תנאי הסכם זה.

אינך מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע או כל חלק ממנו מן האתר לרבות בכל אמצעי טכנולוגי/ ממוחשב/ אלקטרוני או אחר, ובכלל זה באמצעות שימוש בתכנות אוטומטיות או רובוטים, עכבישים scrapers  ודומיהם. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר, לרבות הכבדה על מערכות המפעילות את האתר.

הנך מצהיר כי ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר הגישה, הצפייה והשימוש בהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד, כי האחריות לפיקוח על כך חלה עליך וכי אתה פוטר את הבעלים מכל אחריות בקשר עם האמור.

תנאים כלליים לשירותים

הבעלים שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר לגולש מסוים מכל סיבה שהיא לקבל שירותים באתר בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

קניין רוחני

המידע הכלול באתר לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, לוגו, סלוגן, סימן מסחר, סימן שירות וכיו"ב; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הינו תוכן המוגן בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות הבעלים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר, או במידע של האתר (כולו או חלקו), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה, ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

רישיון מוגבל

בכפוף למושגים ותנאים של הסכם זה, הינך מקבל בזאת רישיון אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב "אתר" וב"מידע" לשימושך ולמטרות המפורטות באתר ובהסכם זה. הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את המידע לשימושך בלבד, בהינתן כי הינך מקפיד על זכויות היוצרים ואחרות הנכללות באתר. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי (בעצמך או במתן רשות לצד שלישי כלשהו) להעתיק, לבצע כל שינוי, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת,  מכירה או שימוש מסחרי אחר, השכרה או העברה אחרת של המידע לרבות מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך, בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להפעיל יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף של תכנים שמקורם באתר.

 פעילות האתר

לבעלים הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק בו), לרבות הפיכת האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או התניית הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום, לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, וכל שינוי במידע הניתן באתר בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאים הנדונים באתר,  עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש. הבעלים איננו מתחייב כלפיך או כלפי צד שלישי בקשר עם כל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של האתר או כל חלק בו.

הבעלים שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר בכל עת, ללא צורך במתן הסבר, ובלבד שבמידה וכבר הזמן שירות כלשהו לפני השינוי, תחוייב במחיר שהיה נקוב במועד ההזמנה. אין אפשרות לבטל את העסקאות או הזמנת מוצרים מן האתר, אלא על פי חוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים את הרשאת כל משתמש לשימוש באתר או כל חלק שבו, בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שישא באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי אחר בקשר עם כך. מרגע הפסקת השירות המשתמש יהיה מנוע מלגשת לאתר האינטרנט או לחלק אליו הסתיימה הרשאתו. תנאי הסכם זה וכל התנאים האחרים המהווים תנאי לשימוש באתר או בכל חלק ממנו, ימשיכו לחול על המשתמש או כל צד שלישי רלוונטי אחר.

הבעלים עושה מאמצים סבירים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. הבעלים אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. הבעלים עושה מאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי הבעלים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר ו/או של הבעלים מפני חדירה ו/או פריצה של צדדים שלישיים ו/או גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

פיצוי ושיפוי

הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל נזק הוצאה או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה שייגרמו להם או למי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה, הנובעות באופן ישיר או עקיף מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות בגין כל הפרה של תקנון זה ושל כל דין, ובגין כל נזק, לרבות נזק גופני ומוות שייגרם לצד שלישי בקשר עם מכירת ו/או קניית ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם וכיו"ב.

רכישות באתר

האתר מתיר ביצוע רכישות של מוצרים ושירותים בישראל בלבד. על מנת לבצע רכישה באתר של שירות או מוצר יהיה עליך למסור פרטיים אישיים ופרטי זיהוי כגון שם, טלפון, כתובת וכדומה. אתה מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד. אינך מחויב במסירת פרט זה או אחר אך הימנעות ממסירת פרטים עלולה למנוע ממך את הרכישה. לאחר מסירת הפרטים תועבר לאתר סליקה חיצוני בשם icredit.rivhit.co.il  מבית רווחית (להלן "אתר הסליקה") לצורך מסירת פרטי כרטיס האשראי שלך באתר הסליקה ותשלום. רק לאחר אישור התשלום מחברת הסליקה, יספק האתר את המוצר לך. בעלי האתר חשופים רק למידע  הנדרש לצורך אספקת המוצרים אליך מתחייבים שלא למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתך, ולא לעשות שימוש במידע מעבר לשימוש המתחייב לשם אספקת השירות והמוצרים והכל כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר. כל התנהלות התשלום ואיסוף מידע אחר יתבצעו מול אתר הסליקה. השימוש באתר הסליקה כפוף לתקנון אתר הסליקה ובאחריותו. בעלי האתר לא יישאו באחריות, כלפיך וכלפי כל צד ג', בגין מסירת פרטיים שגויים.

הנך מצהיר כי אתה פועל באתר בשמך או שהינך מורשה מטעם עסק ו/או תאגיד להזמין שירותים ו/או מוצרים באתר על פי תנאי תקנון זה במלואם.  הינך מורשה לרכוש מוצרים או שירותים אחרים בתשלום באתר בתנאי שבידך (כאדם פרטי או כתאגיד) כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הידועות בישראל, שהינו שלך או שאתה רשאי להשתמש בו על פי דין, ובכפוף למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר והנך מקיים את התנאים בהסכם זה.

גיפט קארד

האתר מאפשר לרכוש גיפט קארד לשירותיו. מובהר שעצם רכישת הגיפט קארד מתנהל באתר www.buyme.co.il, ("ביי-מי") וכל התנהלות בקשר עם התשלום, הסליקה וקבלת השובר, כמו גם ביטולו, הגבלתו, קבלת החזר תשלום וכיו"ב, הינן באחריות ביי-מי ובטיפולו. מובהר כי הפעילות האמורה מתנהלת גם על פי תקנון ביי-מי ושאר המסמכים המשפטיים שלו, ואנו ממליצים לגולש לפנות לעיין במסמכים אלו. מימוש שובר כפוף לתאריך תפוגתו, ולתיאום מול האתר או מי מהיועצים על פיו, מסירת מספר מלא של השובר, ולקביעת פגישה בבית העסק או במקום אחר, במידה והיועץ יסכים לכך.

גיפט קארד בסכום פתוח ניתן יהיה להמרה לשירותים הקיימים אצל האתר/היועצת במחירים המקובלים אצל היועצת. במידה ולא ניתן לחלק את הגיפט קארד לעלות השירותים הקיימים במדויק, יהיה הרוכש זכאי לבחור בין הוספת תשלום או בין קבלת זיכוי לשימוש בסכום האמור בשירותים שיהיו קיימים או בהוספת תשלום לתקופה של 12 חודשים.

אספקת המוצרים ומדיניות ביטולים

לאחר ביצוע הזמנה באתר וקבלת אישור חברת האשראי לתשלום תהיה זכאי לשירותים שרכשת או המוצרים ישלחו לכתובת אותה הזנת במערכת ככתובת למשלוח אלא אם כן ביקשת איסוף עצמי שיתבצע מול האתר בתיאום טלפוני. במידה ובחרת משלוח, המוצרים ישלחו באמצעות דואר ישראל תוך שבוע ממועד ההזמנה. עלות המשלוח בגובה של 15 ₪ תתווסף לחשבונך. עם זאת בעלי האתר לא יישאו באחריות בגין איחורים באספקה או אי אספקה הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתם דוגמת שירותי הדואר, אסונות טבע, שביתות כלליות, בעיות תחבורה וכיו"ב.

 ביטולים והחזרות

הזמנה של שירותי ייעוץ תהיה בתיאום זמן עם היועצת. הפגישה נערכת לרוב בבית העסק, אלא אם הוסכם אחרת על ידי היועצת. ביטול של פגישה פחות מ-2 ימי עסקים לפני קיומה, תחייב במחיר מחצית הפגישה. ביטול של פגישה פחות מ-6 שעות לפני קיומה תחייב במחיר פגישה מלאה.

במידה ורכשת באתר שירות קבוצתי (סדנא), באפשרותך לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים ממועד ההזמנה אך רק עד 14 ימי עסקים לפני תחילת הסדנא. סדנאות תיפתחנה בכפוף למינימום משתתפים אשר יוסכם על ידי המשתתפים בסדנא, ובכפוף לכך שכולם שילמו ולא ביטלו את השתתפותם לפני תחילתה.

במידה ורכשת מוצר באפשרותך לבטל את הזמנתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, ובכפוף לכך שהמוצר יושב לידי בעלי האתר באריזתו המקורית שטרם נפתחה, שתוכח הרכישה, שלא נעשה בהם שימוש והם אינם פגומים. ספר אשר נפתחה אריזתו, לא יהיה ניתן לבטל עסקה בגינו. בגין כל ביטול כאמור יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך.

מוצר פגום יוחלף בכפוף להוכחת הפגם, הוכחת הרכישה והשבת המוצר הפגום בבית העסק. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתה בהודעה בכתב למזמין, לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר באתר, בשל העדר המוצר במלאי האתר, או להציע לספק את המוצר באיחור, על פי בחירת הרוכש.

 ממשקים עם אתרים אחרים

האתר מאפשר או יאפשר לפרסם תוכן ממנו ברשתות חברתיות (פייסבוק, טוויטר ואחרים), להירשם אליו באמצעות הפניית או סנכרון מידע לאתר מרשתות חברתיות, והוא מחובר לסרטונים מיוטיוב ולאתרים אחרים. האתר יוכל להפנות או להתממשק עם אתרים נוספים. לאתר אין שליטה על פעילות אתרים אלו, והוא אינו אחראי לכל נזק או פעולה שעלולים להיגרם בשל פעילות האתרים הללו בעת העברת המידע ממנו אליהם או מהם אליו. הנך מתחייב לקיים במלואן את ההוראות המצויות בתקנוני האתרים האמורים או במסמכים משפטיים אחרים שלהם. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק בגין אי עמידה בתנאי התקנונים והמסמכים המשפטיים הללו ואתה מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מאי עמידה שלך בתנאי תקנונים ומסמכים משפטיים אלו.

תחום השיפוט וסמכות השיפוט

האתר מתנהל מישראל . הבעלים אינו מתחייב כי התוכן מתאים או ניתן להורדה מחוץ לישראל. גישתך לאתר מחוץ לישראל נעשית על אחריותך בלבד ובכפוף לחוקי המדינה בה אתה נמצא. בהתחשב באופי הבינלאומי של האינטרנט, אתה מסכים בזאת לקיים ולהיענות לדין המקומי מבחינת התנהלות מקוונת ומבחינת תוכן.

על תנאים אלה יחולו אך ורק  דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, חברות קשורות, נותני רישיון וספקים של הבעלים, והדירקטורים נושאי המשרה עובדים סוכנים וקבלנים שלהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב – יפו בישראל.

ויתור

אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם.

כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות  הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

 התיישנות

הנך מסכים בזאת, כי לאור אופיו הייחודי של אתר זה, כל תביעה ו/או דרישה נגד הבעלים תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד הופעתה. הסכמתך לסעיף זה כמוה כהסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות התשי"ח – 1958. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. על אף האמור לעיל מובהר כי אין באמור כדי לשנות את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי כל עילה אשר תהיה לאתר כלפי הגולש ו/או המשתמש.

ויתור

אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם. כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות  הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

למידע ושאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר, ולכל דווח על פעילות חריגה באתר, אנא פנה אלינו בכתובת shiri.sleep@gmail.com כתובת בית העסק: עוזיאל 151 רמת גן.

עודכן בתאריך 03 לספטמבר 2017.

דילוג לתוכן